Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Stypendia szkolne "TALENT"

17981
Stypendium „Talent” za wybitne osiągnięcia szkolne może być przyznane młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach aktywności szkolnej i pozalekcyjnej.


Do stypendium mogą być typowani uczniowie szkół ogólnodostępnych, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) uzyskali tytuł laureata I – III miejsca olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym,

2) uzyskali odpowiednio najwyższe wyniki:
   a) na egzaminie gimnazjalnym co najmniej 90% z jednej części egzaminu (humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej lub z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
   b) na egzaminie maturalnym:
- co najmniej 90% z jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (w przypadku języka polskiego i języka obcego nowożytnego uwzględnia się część pisemną i ustną) lub;
- co najmniej 85% z jednego z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym.

3) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen odpowiednio:
    a) 5,20 - uczniowie gimnazjum,
    b) 4,75 - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Przyznane stypendia mogą być I, II i III stopnia. Stypendium I stopnia przysługuje za jednoczesne spełnienie trzech spośród wymienionych wyżej kryteriów. Stypendium II stopnia przysługuje za spełnienie dwóch kryteriów. Stypendium III stopnia natomiast przysługuje za spełnienie jednego kryterium.

Uczniowie gimnazjów specjalnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy na wniosek dyrektora szkoły, mogą otrzymać stypendium za osiągnięcia lub dokonania inne niż wymienione powyżej, odniesione na miarę swoich możliwości, ale wyróżniające ich spośród innych uczniów szkoły.

Wysokość stypendiów jest zróżnicowana stosownie do stopnia i jest uzależniona od kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie Powiatu oraz od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków kandydatów zgłoszonych do stypendium.