Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej

2840
Projekt był kontynuacją złożonego w 2009 r . wniosku o dofinansowanie z Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła ponowną ocenę zaktualizowanej wersji wniosku. Wniosek zaopiniowano pozytywnie i przekazano do oceny merytorycznej. Projekt w 2016 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Umowę dofinasowania zawarto 19.04.2016 r. Projekt miał charakter refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2013, w związku z czym w dniu 25.07.2016 rozpoczęła się kontrola dokumentacji projektowej, której zakończenie i pozytywna ocena skutkowała wypłatą dofinansowania. Projekt zakładał stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych w powiecie wołomińskim. 

Obejmował swym zakresem:

 Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
 Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce,
 Zespół Szkół Terenów Zieleni (Obecnie Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych) im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie,
 Liceum Ogólnokształcące im . Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach,
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie,
 Zespół Szkół im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu,
 Zespół Szkół w Wołominie,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce.
Projekt obejmował następujące zadania inwestycyjne:
 budowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku;
 modernizacje, wyposażenie i remonty następujących szkół ponadgimnazjalnych: ZS w Zielonce, ZS w Tłuszczu, ZS w Wołominie, ZSE w Wołominie, ZSTZ w Radzyminie,
 wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach;
 przebudowę i modernizację pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wołominie i Zielonce.
Zrealizowane działania są odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne. Siedziby szkoły specjalnej i poradni psychologiczno-pedagogicznych nie zapewniały podstawowych warunków socjalno sanitarnych i nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mała liczba pomieszczeń ograniczała liczbę przyjmowanych podopiecznych zarówno do szkoły jaki do poradni.
Natomiast szkoły ponadgimnazjalne potrzebowały unowocześnienia wyposażenia dydaktycznego w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej oraz nowego wyposażenia związanego z planowanym poszerzeniem oferty kształcenia o nowe kierunki. Doraźne remonty prowadzone w latach wcześniejszych prowadzone były w poszczególnych pomieszczeniach placówek, w związku z czym w celu zwiększenia komfortu pracy i nauki niezbędne było ujednolicenie wyglądu pomieszczeń a także w wielu przypadkach modernizacji systemów klimatyzacji, CO, czy bezpieczeństwa ppoż.


Całkowita wartość projektu – 7.361.607,96 zł
Kwota dofinansowania – 5.599.525,05 zł