Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Informacje dla osoby niepełnosprawnej

9961
PLIK PDF DO POBRANIA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

O niepełnosprawności orzekają:

• Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
• Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

• niepełnosprawności (dla dzieci poniżej 16-go roku życia);
• stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym (dla osób powyżej 16-go roku życia);
• wskazaniach do ulg i uprawnień ( dla osób posiadających orzeczenie organu rentowego ZUS).
Szczegółowe informacje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Prądzyńskiego 1, Tel. 22 787-43-01 wew. 143 lub 165

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE ULGI I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

Z zakresu rehabilitacji społecznej
• Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
• Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.
• Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie, w powiecie wołomińskim w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, tel. 22 776-44-95 (96).

Z zakresu rehabilitacji zawodowej

Szczegółowe informacje: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnosprawn/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,00-828 Warszawa, tel. 22 50-55-500 http://www.pfron.org.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a tel: 22 787-46-20; 787-54-64/6 http://www.pup.wolomin.pl/

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW PRAWA:


Szczegółowe informacje http://www.niepelnosprawni.gov.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny/

Karta parkingowa
Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Karta Parkingowa wydawana jest przez przewodniczącego Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie. Za jej wydanie pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu – aktualnie opłata wynosi 21 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ oraz w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1 tel. 22 787 43 01 w. 143, 165.

Komunikacja/podróż
Do ulgowych przejazdów PKP, PKS a także ZTM uprawniają dokumenty określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.), m.in. legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje odnośnie ulg można uzyskać:
  • Koleje Mazowieckie a także w kasach przy zakupie biletu,

Poczta
Udogodnienia związane z usługami pocztowymi regulują przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

Telekomunikacja

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w ramach usług telekomunikacyjnych reguluje ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 t. j.).

Radio i Telewizja

Kwestie zwolnień od opłaty abonamentu RTV regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)

Podatki
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) reguluje kwestie ulg w podatku dochodowym.
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów.
Urząd Skarbowy w Wołominie ul. Przejazd 2, 22 787 75 82.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Kwestie zwolnień od podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela:

Wybory
Szereg uprawnień związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast gwarantuje wyborcom niepełnosprawnym ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela: Państwowa Komisja Wyborcza.

Kultura fizyczna i sport
Uprawnienia związane z kulturą fizyczną i sportem osób niepełnosprawnych wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kultura i sztuka

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) nie przewiduje szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności, ale osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na ogólnych zasadach.
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edukacja
Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolnictwo wyższe
Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programy PFRON
Ważną rolę odgrywa także pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., np. w ramach programów celowych.
Szczegółowe informacje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13, tel. 022 50-55-500.

opracowanie na podstawie: Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa tel. 22 529 06 01
Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
http://www.niepelnosprawni.gov.pl