Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Komisje konkursowe w 2020 r.

2236

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę lub filię na terenie powiatu wołomińskiego do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniały będą oferty składane w konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (w tym zadań wieloletnich). Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2019 r. Szczegóły poniżej:

ZAPROSZENIE