Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Lubisz jazdę quadem - sprawdź jakie są ograniczenia

1970
QUAD - PORADY DLA POSIADACZY

Quadem do lasu
Jazda Quadem w lesie jest dozwolona tylko drogami publicznymi lub innymi takimi, które są oznaczone, jako dostępne dla ruchu pojazdów silnikowych. Poza tymi drogami wjazd do lasu jest zakazany. Jeżeli chcemy mieć pewność, czy droga, którą chcielibyśmy się poruszać, jest dostępna dla pojazdów silnikowych, skontaktujmy się z nadleśnictwem z naszego regionu.
Ustawa o lasach: Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Kodeks Wykroczeń: Art. 161 Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Quadem przez pola
Drogi polne mogą być drogami publicznymi lub drogami prywatnymi przynależącymi do konkretnych działek. Jeżeli quad nie został zarejestrowany, nie możemy poruszać się po drogach publicznych, także wtedy, gdy są to drogi polne lub leśne. Jest on pojazdem nie dopuszczonym do ruchu. Policja ma prawo zamówić lawetę, a koszty holowania będziemy musieli pokryć z własnych środków. Jeżeli zdecydujemy się urządzić szybką jazdę po drogach, które są prywatne, możemy liczyć się z możliwością wezwania policji przez właściciela drogi.

Quadem nad morzem
Plaże, są zamknięte dla pojazdów silnikowych. Naruszenie zakazu jest stwierdzane przez policję oraz strażników urzędu morskiego. Wjazd na tzw. pas techniczny (lasy i wydmy pomiędzy plażą, a terenem zamieszkałym) może być surowo karany. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz zakaz ich parkowania poza wyznaczonymi miejscami. W pasie technicznym możemy poruszać się tylko wyznaczoną drogą publiczną.

Quadem do parków narodowych
Kto narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000, obszarach chronionego krajobrazu – podlega karze aresztu albo grzywny bądź utratą quada, (art. 129 ustawy o ochronie przyrody). W sytuacji jeżeli straż stwierdzi zniszczenia terenu, po którym się poruszaliśmy, będziemy zobowiązani do naprawienia szkód na swój koszt lub wpłaty 10 000 złotych na rzecz organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.