Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zadania i regulamin działania PRPS

1491
Polityka społeczna to celowa działalność państwa, samorządu i innych podmiotów
w dziedzinie kształtowania warunków życia ludności i stosunków międzyludzkich (definicja - prof. Antoni Rajkiewicz).

Polityka społeczna obejmuje m. in. obszary:

 • Zabezpieczenie społeczne
 • Praca i zatrudnienie
 • Rodzina
 • Zdrowie
 • Oświata i wychowanie
 • Mieszkalnictwo
 • Kultura 

Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Powiatu o powołaniu Powiatowej Rady Polityki Społecznej, Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wołomińskiego w zakresie problematyki polityki społecznej. Do zadań Powiatowej Rady Polityki Społecznej należy:

 • tworzenie odpowiednich warunków dla: rozwoju usług społecznych, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem; integracji społecznej i terytorialnej; budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez wyrażanie opinii, przyjmowanie stanowisk oraz inicjowanie zmian w sprawach dotyczących warunków życia i pracy Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego,
 • dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025,
 • opiniowanie projektów, planów, strategii i innych dokumentów kluczowych w zakresie polityki społecznej, 
 • podejmowanie innych ważnych społecznie inicjatyw obszarze polityki społecznej,
 • przedstawianie Staroście Powiatu Wołomińskiego sprawozdania ze swojej działalności.

Kadencja Rady trwa 3 lata, członkostwo w Radzie jest społeczne. Rada może powoływać doraźne zespoły problemowe w skład których wchodzić mogą osoby spoza Rady. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły.