Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

OBRONNOŚĆ

3548
Za realizację zadań obronnych w powiecie wołomińskim odpowiedzialny jest starosta. 

Zadania obronne realizuje w trzech stanach gotowości obronnych państwa:
 • stanie stałej gotowości obronnej państwa – czasie pokoju, w którym realizowane są zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne zapewniające sprawność systemu obronnego państwa;
 • stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – wprowadzanego w razie zaistnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego,
 • stanie gotowości obronnej czasu wojny – wprowadzanego w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP, w tym czasie realizuje się zadania umożliwiające przeprowadzenie pełnej mobilizacji oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa.

       Podczas wykonywania zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa starosta organizuje system stałego dyżuru oraz główne stanowisko kierowania.
System stałego dyżuru organizowany dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Celem organizacji stałego dyżuru jest zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w powiecie, przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z wojewódzkich ogniw kierowania państwem oraz szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości w powiecie.
Główne stanowisko kierowania starosty tworzy się we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym i obroną państwa.

Zadania obronne samorządów terytorialnych wynikają z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych, do najważniejszych z nich zaliczamy m.in.:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
  ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
  (Dz. U. Nr 16, poz. 152);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U Nr 16, poz. 151 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U Nr 16, poz. 150 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
  przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U Nr 98,
  poz. 978);