Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

OBRONA CYWILNA

3622

Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Wołomińskiego jest Starosta Wołomiński

Obrona cywilna ma na celu: ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
1. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
2. wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
3. przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
4. gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
5. wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
6. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków,
7. systematyczne szkolenie w zakresie OC:
• kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej,
• formacji OC
• ludności w ramach powszechnej samoobrony.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:

1. organizacja ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
2. organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
3. organizacja pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
4. zaopatrzenie ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
5. prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
6. pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
7. pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
8. pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
9. udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Obecny kształt Obrony Cywilnej normują:
Protokół dodatkowy I do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 roku (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 roku.
oraz
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 2019, poz. 1541) oraz akty wykonawcze do niej.