Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

3706
Starosta jako przewodniczący zarządu powiatu jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu, do zadań którego należy:
1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na teranie powiatu.
2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

  • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • wydawanie organom gmin zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu.
5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
6. Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
7. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Starosta wykonuje przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Starostę. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego.
3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami.
4. Opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).