Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

3214
Cel projektu

Podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zakładane rezultaty/działania projektowe

• rekomendacje do programów szkoleniowych i doradczych dla kadry JST wypracowane na podstawie diagnozy kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz diagnozy potrzeb samorządów w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów (gminy, miasta, powiaty),
• opracowanie 6 programów szkoleniowych i doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki,
• opracowanie materiałów szkoleniowych, wykorzystujących materiały wypracowane w projektach PO KL,
• uruchomienie Grup Wymiany Doświadczeń dla przedstawicieli JST (sieci współpracy), grupa gmin wiejskich, grupa gmin miejskich i grupa powiatowa,
• objęcie wsparciem, w ramach pilotażu programów szkoleń, 30 jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie i doradztwo w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych),
• szkolenie i doradztwo 90 przedstawicieli kadry kierowniczej JST w ramach pilotażu programów szkoleniowych,
• 27 opracowanych przez JST lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych (strategii oświatowych),
• uruchomienie i moderowanie forum dla przedstawicieli JST oraz uruchomienie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych.

Adresaci projektu

Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności; 

• osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
• pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół,
• oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty. 

Wartość dodana projektu

• integracja środowiska samorządowego,
• promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą,
• stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami,
• organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców,
• wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.