Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz

3251
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został złożony 03.02.2017 r.
W ramach inwestycji zaplanowano zmianę parametrów techniczno-użytkowych obiektu (podniesienie klasy nośności) oraz parametrów charakterystycznych takich jak zmiana szerokości konstrukcji z uwagi na przewidziany ciąg pieszo-rowerowy na obiekcie, czy zmiana całkowitej długości z uwagi na zmianę długość skrzydeł przyczółków. Światło poziome i pionowe pod obiektem nie zostanie zmniejszone. Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu regionalnym i mędzyregionalnym. Jako ciąg drogi powiatowej nr 4330W.
Wcześniejszy brak ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie oraz jego zły stan techniczny spowodował że zaprojektowana została jego przebudowa w celu podniesienia nośności do klasy B wg normy PN-85/S-10030 oraz dostosowania elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia do obowiązujących obecnie przepisów. Na obiekcie przewidziano jezdnię o dwóch pasach ruchu 2 x 3.0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m wyposażony w balustradę. Zarówno na obiekcie mostowym oraz na dojazdach zamontowane zostaną bariery ochronne. W związku z przebudową obiektu a także spełnieniem obowiązujących norm i wytycznych obiekt zostanie zmodernizowany w szczelny zamknięty system odwodnienia. Wody opadowe zostaną zebrane w zamknięty układ przesyłu wraz z podczyszczeniem wód z substancji ropopochodnych. Przyjęte rozwiązania są dla przypadku pokonywanej przeszkody rozwiązaniem optymalnym pod względem konstrukcyjnym, uzasadnionym również względami ekonomicznymi i estetycznymi, jak również wynikającymi z warunków terenowych, uwarunkowań własnościowych i potrzeb komunikacyjnych.
W ramach uzupełnienia wartości otrzymanego dofinansowania do rozliczenia dotacji dodane zostały także koszty związane z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Zagańczyka w Kobyłce.


Wartość projektu 2 498 000,00 zł
Otrzymane dofinansowanie – 1.042.300,00 zł