Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim

2908
Wniosek aplikacyjny złożono 13.08.2012 r. Projekt został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Projekt zakładał działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez instytucje samorządowe gminne i powiatowe kierowane do mieszkańców powiatu wołomińskiego. Celem głównym projektu było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie świadczonych usług oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy JST w zakresie usług publicznych i wymiany dobrych praktyk. W 2013 r. projekt został zakończony. W jego efekcie opracowano oddzielne strategie rozwoju usług publicznych dla każdej kategorii usług: edukacyjnych, komunalnych, komunikacyjnych, administracyjnych, kulturalnych i zdrowotnych. Każda ze strategii była opracowana w ściśle określonym cyklu obejmującym m.in. opracowanie mapy zasobów i mierników, przeprowadzenie cyklu warsztatów strategicznych, opracowanie raportu diagnostycznego oraz stworzenie strategii w sposób partycypacyjny.

Projekt ten był realizowany w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanego przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie w partnerstwie ze wszystkimi samorządami gminnymi powiatu.

Celem głównym projektu były działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez instytucje samorządowe gminne i powiatowe kierowane do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Cel szczegółowe projektu:

1) pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny;
2) wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego powiatu wołomińskiego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości;
3) wzmocnienie współpracy między JST PW w zakresie UP oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy JST;
4) wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych.
Rezultaty projektu:
- Uzyskanie kompleksowych informacji o potrzebach mieszkańców powiatu w zakresie korzystania z usług publicznych, w tym osób prawnych, przedsiębiorstw z terenu powiatu.
- Diagnoza problematycznych obszarów działania powiatu wołomińskiego.
- Stworzenie strategii rozwoju usług publicznych powiatu wołomińskiego przy współudziale wszystkich gmin z terenu powiatu oraz zainteresowanych mieszkańców.
- Pozyskanie danych potrzebnych do przyszłego wprowadzenia nowych technologii w ramach zwiększenia dostępu do informacji o usługach publicznych realizowanych przez powiat i gminy dzięki udostępnieniu nowych technologii informatycznych.
- Poprawa sposobu realizowania usług publicznych pod kątem zebranych informacji w ramach diagnozy potrzeb mieszkańców powiatu.
- Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy przez samorządy i mieszkańców nt. świadczonych usług publicznych – w konsekwencji samorządy będą miały bazę do ciągłego udoskonalania swoich usług oraz będą znały przełożenie jakości swoich usług na rozwój lokalny, a mieszkańcy będą mogli wpływać lepiej na samorząd w celu ciągłego podnoszenia jakości usług.
- Wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami przy ciągłym doskonaleniu swoich usług dzięki bazie porównawczej i dostępie do dobrych praktyk.
- Zwiększenie partycypacji obywatelskiej przy świadczeniu usług administracji poprzez zaangażowanie obywateli, instytucji i firm przy pracach do strategii rozwoju.

Dokumenty wypracowane w ramach projektu do pobrania: