Jesteś tutaj:

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Data: 10.01.2019 r., godz. 14.44    709
W związku z kolejną edycją programu pt. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Wołomiński informuje, iż pojawiła się możliwość składania wniosków o dofinansowanie.
Ze środków przewidzianych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach następujących obszarów:

1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 50%. Jednocześnie wysokość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć 150.000,00 zł. W ramach Obszaru B: zadania z zakresu likwidacji barier komunikacyjnych nie mogą być realizowane w budynkach urzędów gmin.

2, Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 50%. Jednocześnie wysokość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

3. Obszar D – na likwidację barier transportowych. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 80%. Jednocześnie wysokość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć:
  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
  • 250.000,00 zł dla autobusów.
4. Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu. Intensywność pomocy – 20 % dofinansowania do wkładu własnego.

5. Obszar F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 70%. Jednocześnie wysokość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć 14.000,00 zł na każde miejscew warsztacie terapii zajęciowej, utworzone w wyniku realizacji projektu.

6. Obszar G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku tego obszaru nie ustalono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


Informacje dotyczące procedur i zasad realizacji programu oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G w wersji papierowej i elektronicznej prosimy składać do dnia 08 luty 2019 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3.

W przypadku obszaru E projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON, przy ul. Grójeckiej 19/25 w Warszawie, kod pocztowy 02-021, do dnia 30 listopada 2019 r.